ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้เล็งเห้นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ เพื่อเชิดชูเกียรติฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ