ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น บัดนี้ การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนได้รับรางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทโดดเด่น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แสดงความคิดเห็น