องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มุ่งมั่นให้บริการงานกายภาพบำบัด ทุกช่วงวัย ให้ได้รับการบริการที่ทัดเทียมโรงพยาบาลประจำอำเภอ  มุ่งหวังให้ประชาชนในเขตพื้้นที่ตำบลเขาสมอคอน และตำบลใกล้เคียงมีสุขภาวะที่ดี ลดอาการเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการใช้ยาชุดเป็นประจำ  คลินิกเปิดให้บริการทุกวันในเวลาราชการ ก่อนเข้ามารับบริการสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน  โทร.036-798629คุณหมอส้ม และคุณหมอแนน ยินดีให้บริการค่ะ นอกจากนี้ เรามีบริการนวดแผนไทยโดยผู้เชี่ยวชาญ 

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ