ขอเชิญชวนผู้ที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน  ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA) โดยการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2565  ถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2565 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก”  หมายถึง  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัทเอกชน  หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อ ตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565+++ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทางลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/0g50mj

แสดงความคิดเห็น