ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลที่เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้าย ประเภทโดดเด่น ลำดับที่ 20 นวัตกรรม “ท้องถิ่นงาม นามเขาสมอคอน ” เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุนการดำเนินการต่าง ๆ และภาคีเครือข่ายที่ร่วมนำเสนอนวัตกรรมจนได้รับผลการประเมินเป็นที่ประจักษ์  

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ