องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2566 และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตรวจสอบโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ