องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุ ครบ 59 ปีบริบูรณ์ และ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2567 ผู้มีคุณสมบัติตามไฟล์แนบ สามารถยื่นหลักฐานลงทะเบียนได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โทรศัพท์ 036-489123

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ