ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ เกิดผลสัมฤทธิ์ และสอดคล้องตามพรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 นั้น จึงกำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ข้าราชการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น