ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน จะดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น