สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ขอเชิญชวน ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมในท้องที่ตำบลบางขามตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่และตำบลเขาสมอคอนตำบลโคกสลุดตำบลมุจรินทร์อำเภอท่าวุ้งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขามองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่เทศบาลตำบลท่าโขลงเทศบาลตำบลโคกสลุดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนและองค์การบริหารส่วนตำบลมุจรินทร์เข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพและสิ่งแวดล้อมการบังคับใช้ผังเมืองรวมชุมชนท่าโขงจังหวัดลพบุรีพ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าโขลง จึงแจ้งมาเพื่อเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

แสดงความคิดเห็น