องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานอื่นในพื้นที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 อาทิ พื้นผิวต่างสัมผัส ห้องสุขา ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร บันไดภายในหรือภายนอกอาคาร ป้ายสัญลักษณ์ ที่จอดรถ ลิฟต์ และทางลาดระหว่างพื้นต่างระดับ

แสดงความคิดเห็น