องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น