องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอประชาสัมพันธ์ 7 ประเภทป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้ โดยมีแนวทางการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ดังเอกสารต่อไปนี้

แสดงความคิดเห็น