องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการกิจการที่แจ้งขอใบอนุญาต หรือ หนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ทั้งรายเก่าและรายใหม่ทราบถึงการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายดังกล่าว โดยมีให้ผู้ประกบอกิจการ ยื่นใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการเช่นเดิม โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่กองคลัง โทรศัพท์ 036-489123

แสดงความคิดเห็น