องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จะดำเนินการออกให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2557 ในวันที่ 4-5 กันยายน 2557 วันเวลาและสถานที่ ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่ 4 กันยายน 2557

หมู่ที่ 1 ,2,และ 3 เวลา 11.00 น.-12.00 น. สถานที่จ่าย ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่1

หมู่ที่ 9 เวลา 12.00 น. -13.30 น. สถานที่จ่าย บ้านสมากชิก อบต.หมูที่ 9

หมู่ที่ 12 เวลา 13.00 น. – 14.00 น. สถานที่จ่าย ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12

หมู่ที่ 13 เวลา 14.00 น.-15.00 น. สถานที่จ่าย ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 13

 

วันที่ 5 กันยายน 2557

หมู่ที่ 5 เวลา 11.00 น.-12.00 น. สถานที่จ่าย ศาลา SMLหมู่ที่ 5

หมู่ที่ 6 เวลา 13.00 น. – 14.00 น. สถานที่จ่าย ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

หมู่ที่ 7 เวลา 14.00 น.-15.00 น. สถานที่จ่าย ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

หมู่ที่4 เวลา 15.00 น.-16.00 น. สถานที่จ่าย ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ นำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวคนพิการ มายื่นเพื่อขอรับเงิน ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น