แผนอัตรากำลัง 3ปี (ปีงบประมาณ 2558 – 2560) ฉบับปรับปรุงตามระบบจำแนกแท่งใหม่ ระบบแท่ง ในการประชุม ก.อบต.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 แจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

แสดงความคิดเห็น