เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Intergrity and transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานรัฐที่กำหนดให้ส่วนราชการมีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อส่วนราชการในสังกัดได้ถือปฏิบัติรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แสดงความคิดเห็น