ด้วยจังหวัดลพบุรีได้จัดกาประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการขับเคลื่อนการคัดแยกขยะในครัวเรือนสู่ระบบการจัดสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ตร้นทาง สร้างกลไกและองค์ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม

เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่จะต้องนำไปฝังกลบหรือทิ้งขยะไม่เป็นที่ และรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และเพื่อขยายผลระบบธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น นำผลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะมาตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในชุมชน และขยายผลไปสู่การจัดสวัสดิการในชุมชนอันเกิดจากรายได้ที่มาจากการจัดการขยะให้เป็นรูปธรรมในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบต่อไปนี้

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ