องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน  ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และเห็นว่าจะต้องมีการแปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  และเพื่อดำเนินการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนยึดถือปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น