องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้กำหนดวิธีการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น