เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานแและสอดคลอ้งกับหลักการ ตามมาตรา 8 ของพรบ.การจัดซื้อขัดจข้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พงศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น