เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส อีกทั้งส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงได้กำหนดมาตรการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แสดงความคิดเห็น