ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนจึงตะหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แสดงความคิดเห็น