เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมถึงการให้บริการประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าๆง จึงกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น