เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แสดงความคิดเห็น