ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 อัตรา ประกอบกับสัญญาจ้างของพนักงานจ้างดังกล่าวสิ้นสุดลงและพนักงานจ้างทั่วไป ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในเกณฑ์ดี จำนวน 4 อัตรา เพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการรองรับกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นได้วยความเรียบร้อย มีความต่อเนื่อง จึงต่อสัญญาจ้างให้พนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ