ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 ข้อ 6 วรรคสอง กำหนดการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละหกของฐานในการคำนวน และให้ประกาศร้อยละของฐานในการคำนวนที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ