ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานครู เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จำนวน 8 อัตรา ผู้ประสงค์จะโอน (ย้าย) สามารถยื่นเอกสารประกอบการมายังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ