โดยที่ ก.อบต.ได้กำหนดมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู, ลูกจ้างประจำ พ.ศ.2558 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู, ลูกจ้างประจำ พ.ศ.2558 ให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดทราบ จึงประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู, ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น