ตามที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน กำหนดให้พนักงานส่วนตำบล ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ะลครั้งต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงการมาปฏิบัติราชการต้องไม่ลาหรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดเป็นหนังสือไว้ แล้วแต่กรณี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น