ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น