ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงกำหนดมาตรการให้บุคลากรของทุกส่วนราชการ ทุกระดับ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนยึดถือปฏิบัติดังนี้ั

แสดงความคิดเห็น