ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2563 อบต.เขาสมอคอน มีผลการประเมินด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีค่าต่ำสุดเท่ากับ 85.15  โดยมีข้อเสนอให้หน่วยงานจัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว จึงได้จัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการให้ยืมทรัพย์สินของทางราชการ

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ