ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้กำหนดการประชุมสมัยสามัญ และได้มีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น