ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้กำหนดการประชุมสมัยสามัญ และได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2564 ไว้ในการประชุมฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น