เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติราชการเป็นปัจจุบัน จึงมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น