เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติราชการเป็นปัจจุบัน แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น