เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติราชการเป็นปัจจุบัน จึงแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและอำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน

แสดงความคิดเห็น