นายเกษม ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน  ได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy)  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม  อีกทั้งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการไม่รับ ไม่ให้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

แสดงความคิดเห็น