องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

เลขที่ 33 หมู่ 12 ต.เขาสมอคอน

อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15180

โทรศัพท์/โทรสาร. 036-489123

อีเมล์: saraban@khaosamokhon.go.th

พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เขาสมอคอน 
โปรดแจ้ง  นายเกษม  ประภากร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน 
โทร.081-7806629  หรือ สายตรง นายก อบต.เขาสมอคอน 036-489123

นายเกษม
ประภากร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
สายด่วน โทร.081-7806629  หรือ 036-489123