องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคนโดยความปลอดภัยในการทำงานจะเกิดขึ้น ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจ ขึค้นกับหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร นับตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ เพื่อให้การบริหารงานความปลอดภัยมีการดำเนินงานไปด้วยความสะดวก ราบรื่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคออนจึงกำหนดนโยบาย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น