การจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพและมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง โยกย้าย การสับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ซึ่งจะทำให้บุคลากรเกิดความมั่นใจในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงจัดทำคู่มือฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น