“บุคลากร” ถือเป็นทรัพยากรสำคัญ และมีคุณค่าต่อการขับเคลื่อน พัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ