ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดบริการประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ และการให้บริการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  ในรอบ  6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) เพื่อเป็นการรายงานสถิติผู้มาใช้บริการงานด้านต่าง ๆ ของ อบต.เขาสมอคอน และยังสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้ครอบคลุม เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ จีงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 

แสดงความคิดเห็น