นายเกษม ประภากร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
โทร. 0817806629
e-mail : abtksmk489123@gmail.com
นายแช่ม ทองมี
รองนายก อบต.เขาสมอคอน
โทร. 0890860027
e-mail : abtksmk489123@gmail.com
นายบุญส่ง ประภากร
รองนายก อบต.เขาสมอคอน
โทร. 0898010786
e-mail : abtksmk489123@gmail.com
นางสาววัชรา ทำนองงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
โทร. 0959491473
e-mail : abtksmk489123@gmail.com
นางนงลักษณ์ บุญน้า
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
โทร. 0840023754
e-mail : abtksmk489123@gmail.com