นายเกษม ประภากร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
โทร. 0817806629
e-mail : abtksmk489123@gmail.com

นายแช่ม ทองมี
รองนายก อบต.เขาสมอคอน
โทร. 0890860027
e-mail : abtksmk489123@gmail.com
นายบุญส่ง ประภากร
รองนายก อบต.เขาสมอคอน
โทร. 0898010786
e-mail : abtksmk489123@gmail.com

นางสำรวย รัตนา
เลขานุการนายก อบต.เขาสมอคอน
โทร.0895394227
e-mail : abtksmk489123@gmail.com

นางสาววัชรา ทำนองงาม
ปลัด อบต.เขาสมอคอน (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)/เลขานุการสภาฯ
โทร.095-9491473

นางนงลักษณ์ บุญน้า
รองปลัด อบต.เขาสมอคอน (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร. 084-0023754