นายเกษม ประภากร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
นายแช่ม ทองมี
รองนายก อบต.เขาสมอคอน
นายบุญส่ง ประภากร
รองนายก อบต.เขาสมอคอน
นางสาววัชรา ทำนองงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
นางนงลักษณ์ บุญน้า
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน