องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น