ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ประกาศมาตรญานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น