ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำระเบียบประมวลจริยธรรของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ไปแล้วนั้น เพื่อให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนในการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ จึงประกาศใช้ระเบียบประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน พ.ศ.2554 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น