ด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำประกาศแสดงเจตนารมณ์ “ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ จึงแจ้งเวียนให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น