สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment :ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นต้นมา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น